Reglement

 1. De optocht dient zoveel mogelijk een gesloten geheel te vormen; de aanwijzingen van optochtcommissarissen dienen daarom ten allen tijde te worden opgevolgd.
 2. Uit veiligheidsoverwegingen mag door personen beneden de leeftijd van 18 jaar in of bij de optocht geen alcoholhoudende drank worden genuttigd.
 3. Kennelijk dronken personen zullen door de optochtcommissarissen uit de optocht worden verwijderd.
 4. Het is voor bestuurders en begeleiders van de meerijdende voertuigen verboden om alcoholhoudende drank te nuttigen.
 5. Voor iedere bestuurder van een gemotoriseerd voertuig gelden de wettelijke verplichtingen van de wegenverkeerswet.
 6. In de stoet meetrekkende voertuigen moeten voldoen aan de wettelijk gestelde eisen en indien het motorrijtuigen betreft, dient een verzekering overeenkomstig de aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen te zijn afgesloten, anders gezegd: een WA-verzekering alsmede een APK-keuring zijn verplicht! Beide documenten dienen overlegd te kunnen worden aan de optochtcommissarissen.
 7. De wagens met bijbehoren moeten zodanig geconstrueerd zijn dat zij geen gevaar kunnen opleveren voor de deelnemers aan de optocht of voor de zich langs de route bevindende personen of goederen.
 8. Er mogen geen shovels, hoogwerkers, dumpers en dergelijke aan de optocht deelnemen.
 9. Aan de voor- en zijkanten van de deelnemende wagens en voertuigen mag geen reclame worden gevoerd. Aan de achterzijde van het voertuig is reclame toegestaan met maximale afmetingen van 160 x 80 cm.
 10. Sluikreclame in groepen is niet toegestaan.
 11. Het strooien van versnaperingen en dergelijke dient zodanig te geschieden dat daardoor geen letsel of schade aan personen of goederen wordt toegebracht en dat het publiek en vooral kinderen niet op de rijbaan hoeven te komen.
 12. Mechanisch aangedreven confetti-kanonnen zijn niet toegestaan.
 13. Het uitstrooien van zgn. holipoeder of anderszins licht ontvlambaar poeder is ten strengste verboden.
 14. Deelnemers zijn verplicht om kartonnen dozen en ander verpakkingsmateriaal aan het einde van de optochtroute in een daarvoor bestemde containers te deponeren.  Het is verboden om verpakkingsmateriaal op de openbare weg te gooien.
 15. De draaiende delen van voertuigen van waaruit of waaraf versnaperingen en dergelijke worden gestrooid, dienen voldoende afgeschermd te worden met kappen of beugels ter voorkoming van aanraking van deze delen met kinderen.
 16. Deelnemende voertuigen, c.q. door voertuigen voortbewogen aanhangwagens, mogen alleen via een veilig gelegen in- of opgang kunnen worden bereikt.  Het is ten strengste verboden een in- of opgang te hebben tussen het trekkend voertuig en de aanhangwagen.
 17. Een goedgekeurde brandblusser (min. 6 kg ) moet aanwezig zijn in de nabijheid van ieder stroomaggregaat.
 18. De opslag van reserve brandstof ten behoeve van een stroomaggregaat mag alleen in daarvoor goedgekeurde jerrycans gebeuren.
 19. Het is ten strengste verboden om tijdens de optocht open vuur, fakkels, lampionnen, vuurwerk of een barbecue mee te voeren.
 20. Grote carnavalswagens (langer dan 6 meter) dienen te worden begeleid door minimaal 4 herkenbare personen (verplicht dragen van verkeersvest).
 21. Men is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat de gemeente dan wel derden schade lijden.  Bij eventuele letsel of (materiële of financiële) schade zal de deelnemer hiervoor aansprakelijk worden gesteld.
 22. De meegevoerde muziek mag geen hinder veroorzaken. Het geluidsniveau mag de 85 dB niet overschrijden.
 23. Zowel voor aanvang als na afloop van de optocht mag vanaf deelnemende voertuigen geen muziek worden geproduceerd.
 24. Indien u de optocht niet uitloopt/uitrijdt, komt u niet in aanmerking voor een prijs.
 25. Grievende en/of kwetsende zaken/teksten worden van deelname uitgesloten!
 26. Om wildplassen tegen te gaan, worden er op de Markt en ter hoogte van de Dr. Calshof toiletunits geplaatst (opstelplaatsen Hoofdstraat / Einsteinstraat). Ook bij het eindpunt van de optocht staan toiletunits (Heigank en Brunssummerweg). Tegen wildplassen zal verbaliserend worden opgetreden. De optochtcommissarissen zullen hier streng op toezien tijdens de optocht.
 27. Deelnemers die zich niet aan dit reglement houden, zullen van (verdere) deelname worden uitgesloten.
 28. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de stichting Landgraaf Optoch.